Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

 • Gebruiker: de eigenaar van Vakantie in The Middle of Nowhere; dit betreft een B&B in Warfstermolen (Oosternieuwkruisland 6a) en een vakantiewoning in Zuurdijk (Ewer 9).
 • Wederpartij: de gast die een boeking maakt bij Vakantie in The Middle of Nowhere middels een telefonische reservering, een reservering via een bookingsplatform of rechtstreeks via de website themiddleofnowhere.nl.
 • Bij het maken van een boeking worden deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst.
 • De eigenaar van Vakantie in The Middle of Nowhere kan zich laten vervangen door een (tijdelijke) vertegenwoordiger.

Huishoudelijk reglement

 • De accommodaties zijn beschreven in de website themiddleofnowhere.nl.  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de accommodaties ten tijde van het verblijf door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het verblijf in de B&B is mogelijk voor 1 nacht, verblijf in de vakantiewoning kan worden geboekt vanaf 3 nachten, met uitzondering van het laagseizoen, dan kunnen ook twee nachten geboekt worden.
 • De geboekte accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk. De geboekte accommodatie heeft een eigen ingang.
 • Het is verboden aan derden gebruik te laten maken van de accommodatie. Bezoek is welkom, maar als deze ook overnachten dan dient dit gemeld te worden en kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
 • De accommodatie dient opgeruimd te zijn bij vertrek; afval en vaat zijn weggewerkt, vuile was ligt bij elkaar, ramen zijn dicht en de thermostaat staat op 10 graden. Eventueel verplaatste huisraad is weer teruggezet op de originele plek.
 • Indien de accommodatie bij vertrek niet correct is achtergelaten kan de gebruiker de extra schoonmaakkosten bij de wederpartij in rekening brengen of dit in mindering brengen op eventueel betaalde borg.
 • Roken is niet toegestaan in de kamer of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan, gebruik hierbij wel de asbak.
 • Huisdieren zijn in de B&B niet toegestaan. In de vakantiewoning is 1 hond welkom tegen betaling, bij meenemen van meerdere huisdieren graag eerst even overleg.
 • Inchecken kan tot uiterlijk 22:00 uur.  Uitchecken kan tot uiterlijk 10:30 uur. Andere tijden vooraf in overleg met eigenaar.
 • De wederpartij kan de auto parkeren op de aangewezen parkeerplaats. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de accommodatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de gebruiker zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de gebruiker.
 • De wederpartij dient de instructies van de gebruiker op te volgen.
 • De gebruiker kan de wederpartij bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, BTW, toeristenbelasting, WiFi, eindschoonmaak en inclusief gebruik van beddengoed, keukenlinnen en handdoeken, WiFi en eind-schoonmaak. Uitzondering hierop is het opladen van een elektrische auto; dit dient gemeld te worden en betaald volgens het geldend stroomtarief.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Alle vermeldingen op de website van de The Middle of Nowhere (themiddleofnowhere.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De eigenaar is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Reservering en betaling

 • Nadat een reservering is gedaan via mail, telefoon of een platform wordt er een bevestigingsmail gestuurd met betaalgegeven. De reservering is pas definitief als de eerste helft van het totaal bedrag betaald is (of als er betaald is aan het platform volgens de daar geldende regels). De andere helft moet uiterlijk 14 dagen voor aankomst betaald zijn (of volgens de geldende regels van het platform waar geboekt is). Als er niet op tijd betaald is, is er geen recht op verblijf in onze accommodaties.

Annulering

 • Bij annulering van minimaal 30 dagen voorafgaande aan de gemelde aankomstdatum wordt het eventueel reeds aanbetaalde bedrag volledig geretourneerd.
 • Bij annulering van minder dan 30 dagen maar meer dan 14 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt 50% van het betaalde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan 14 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt er niets geretourneerd.
 • Als er geen annulering wordt gedaan voor de aankomst datum (no show) wordt het volledige bedrag van de boeking in rekening gebracht middels een factuur.
 • Wij adviseren altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Bij zwaarwegende overmacht worden annuleringen altijd begripvol afgehandeld.

Klachten

 • De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Vakantie in The Middle of Nowhere voor te leggen. De eigenaar dient een klacht steeds adequaat en met redelijke spoed te behandelen.

Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de eigenaar gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de eigenaar tegen aanspraken dienaangaande. De eigenaar is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie.

Privacy

 • De eigenaar zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen. Zie ook de Privacy Verklaring.

Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een niet-Nederlandstalige wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden niets mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Warfstermolen, januari 2021